فلوریا

  • نام شرکت

    فلوریا

  • زمان اتمام پروژه

    45

  • مشاهده پروژه
    floriaflower.com
فلوریا
فلوریا

خدمات ارائه شده : 

  • پشتیبانی سایت

تکنولوژی ها : 

زبان برنامه نویسی : Wordpress

وب سرور :Ngnix

طراحی رابط کاربری : JQuery   / Bootstrap  

نمونه کارها

نمونه کارهای مرتبط

آموزشگاه زبان ملل
آموزشگاه زبان های خارجی
آموزشگاه زبان ملل
پشتیبانی سایت
دادگذار
بستری جهت ارائه ی خدمات حقوقی
دادگذار
پشتیبانی سایت